Noteikumi

 

Latvia

Šie noteikumi ir saistoši visiem šīs tīmekļa vietines lietotājiem.
Un ir izveidoti ar mērķi sakārtot komunikāciju lietotāju starpā šajā tīmekļa vietnē.
Administrācija patur tiesības atteikt personām, kuras pārkāpj kārtību un noteikumus, pieeju šai tīmekļu vietnei.
Turklāt administrācija patur tiesības mainīt šos noteikumus jebkurā laikā. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī.

Aizliegts

1.) Lūdzu, sekojiet līdzi lai lietotāja vārds, kuru esat izvēlējies ne atkārto jau esošo vai ne pārkāpj pieklājības un morāles normas (piemēram lietotāja vārdi, , Hitlers, Staļins, Pahans, Antikrists, vai satur reliģiskus terminus utt.). Lietotāja vārds tāpat, nedrīkst saturēt reklāmas tekstus, nenormatīvus un rupjus vārdus.  Lietotāja vārdi nedrīkst būt līdzīgi administrācijas lietotāja vārdiem (Superadmins, supermodernators utt. ) lai netiktu maldināti lietotāji.
Konti ar tādiem lietotāja vārdiem tiks deaktivēti bez brīdinājuma.

2.) Aizliegta jebkāda dalībnieku apvainošana jebkādā formā. Saziņā ir aizliegts paust jebkādas rupjības, draudus, personiskus apvainojumus un neķītras piezīmes (arī slēptā veidā) gan attiecībā uz juridiskām, gan konkrētām personām. Dalībniekiem ir jāievēro cieņas pilns komunikācijas veids.
Aizliegts izrādīt rasu, nacionālo, politisko un reliģisko naidīgumu, veicināt terorismu, ekstrēmismu, narkotikas un citas tēmas, kas nav savienojamas ar vispārpieņemtajiem morāles un pieklājības likumiem.

3) Aizliegts nodarboties ar  nepatiesu ziņu rakstīšanu un isplatīšanu (spamu) . Aizliegts veidot tēmas ar nosaukumiem, kas īsi neizskaidro tās būtību “palīdziet”, “problēma” un tamlīdzīgi.
Ir aizliegts publicēt saites uz pretlikumīgiem wareza resursiem, sērijas numurus utt.
Aizliegts rakstīt reklāmas tekstus un komerciāla rakstura ziņojumus bez administrācijas tiešas atļaujas.
Aizliegts veikt uzņēmējdarbību ar resursa palīdzību.
Ir aizliegts izmantot resursu privāta rakstura ziņojumiem, kas adresēti konkrētam dalībniekam.
 
Ir aizliegts pārkāpt jebkurus Latvijas Republikas likumus.

Administrācija patur tiesības rediģēt un izdzēst lietotāja ziņojumus bez paskaidrojuma, ja šie ziņojumi neatbilst šīs tīmekļa vietnes pamatprasībām vai pārkāpj noteikumus .
Ir aizliegts atklāti iesniegt sūdzības un apspriest administrācijas rīcību.

Lietotājs kurš nepiekrīt administrācijas rīcībai, var izteikt savu neapmierinātību pa E-pastu personīgi.

 

 

 

 

RussiaЭти условия являются обязательными для всех пользователей данного сайта.
И предназначены для организации общения между пользователями на этом сайте.
Администрация оставляет за собой право запретить доступ к этому сайту лицам, которые нарушают правила и положения.
Кроме того, администрация оставляет за собой право изменять эти правила в любое время. Изменения вступают в силу после их публикации.

запрещено

1.) Убедитесь, что выбранное вами имя пользователя не повторяет того, что уже существует, или не нарушает правил приличия и морали (например, имена пользователей, Гитлера, Сталина, Пахана, Антихриста или содержат религиозные термины и т. Д.). Имя пользователя также не должно содержать текст объявления, ненормативные или грубые слова. Имена пользователей не должны быть похожи на имена администраторов (суперадмины, супермодернаторы и т. Д.), Чтобы не вводить пользователей в заблуждение.
Аккаунты с такими именами будут отключены без предупреждения.

2.) Любое оскорбление участников в любой форме запрещено. Запрещается выражать любые грубости, угрозы, личные оскорбления и непристойные замечания (даже в скрытой форме) любому юридическому или конкретному лицу в сообщении. Участники должны уважать то, как они общаются.
Запрещается проявлять расовую, национальную, политическую и религиозную враждебность, пропагандировать терроризм, экстремизм, наркотики и другие темы, несовместимые с общепринятыми законами морали и порядочности.

3) Запрещено писать и распространять ложные сообщения (спам). Запрещено создавать темы с заголовками, в которых кратко не объясняются его сущность «помощь», «проблема» и тому подобное.
Запрещено публиковать ссылки на нелегальные варезные ресурсы, серийные номера и т. Д.
Запрещается написание рекламных текстов и коммерческих сообщений без прямого разрешения администрации.
Запрещено вести бизнес с помощью ресурса.
Запрещено использовать ресурс для личных сообщений, адресованных конкретному участнику.
 
Запрещается нарушать любые законы Латвийской Республики.

Администрация оставляет за собой право редактировать и удалять пользовательские сообщения без объяснения причин, если эти сообщения не соответствуют основным требованиям данного веб-сайта или нарушают правила.
Запрещено открыто жаловаться и обсуждать действия администрации.

Пользователь, не согласный с действиями администрации, может лично выразить свое недовольство по электронной почте.